Bezoekadres:
Afrikaweg 39 Assen

Postadres:
Afrikaweg 39
9407 TP Assen
T 0592 863920
E [email protected]

KvK 73301434
BTW NL103597591B02

Wat is Asset Management?

Het beheer van constructies wordt ook wel asset management genoemd. Traditioneel beheer richt zich meestal op de langst mogelijke levensduur tegen de laagst mogelijke kosten.
Asset management gaat een stap verder en zoekt de optimale balans tussen gebruik, acceptabele kosten en aanvaardbare risico's.
Asset management is een methode waarbij de activiteiten systematisch en gecoördineerd plaatsvinden. Hierdoor kan een organisatie optimaal zijn assets (objecten), prestaties en uitgaven managen over de gehele levenscyclus. Dit leidt tot een efficiënter beheer en de laagst mogelijke kosten die volgen uit het ambitieniveau van uw organisatie. Door het invoeren van asset management wordt beoogd meer nadruk te leggen op het in balans brengen van risico’s, prestaties en kosten en het voorkomen van problemen. Beslissingen met betrekking tot plannen en maatregelen worden veel meer genomen vanuit een Life-Cycle-Cost benadering. Dit voorkomt dat ‘winst’ op de korte termijn leidt tot een groter ‘verlies’ op de lange termijn.


Verschillende rollen

Belangrijk is om de verschillende rollen in het proces te onderscheiden. In vakjargon, de asset owner (bestuur/college), de asset manager (beleidsmedewerker/technisch beheerder) en de asset user (burger). Waarbij de asset owner de visie en doelstellingen bepaalt, de asset manager op basis daarvan bepaalt wat er moet gebeuren en de serviceprovider (technisch beheerder) het onderhoud (laat) uitvoeren.

 

Beheerplan 

Een goed onderbouwd beheerplan kan opgesteld worden als de asset owner een visie heeft ontwikkeld c.q. het ambitieniveau heeft vastgelegd. Is de opgave vanuit het bestuur sober en doelmatig of moeten bijvoorbeeld objecten er altijd tip top uitzien i.v.m. het toeristisch karakter van de (binnen)stad? De asset manager vertaalt de visie naar concrete doelstellingen Periodiek wordt getoetst of het behalen van de doelen op koers ligt (tijd, geld, kwaliteit).


Voornaamste doelstellingen beheerplan

  • het in stand houden van goed functionerende (veilige en betrouwbaar) objecten op een
        omgevingsvriendelijke wijze, met een efficiënte inzet van middelen;
  • het verder professionaliseren van beheer- en onderhoudstaken
  • behoud en herstel van cultuurwaarden.

Zowel bij het vertalen van visie naar beleid als van beleid naar uitvoering kan PTR u assisteren.

 

Juist voor (semi)overheden

Voor gemeenten, provincies en waterschappen is het van groot belang dat hun assets, zoals bruggen, tunnels, viaducten, kademuren en wegen, veilig, bruikbaar en beschikbaar zijn. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kunnen beheerders aansprakelijk worden gesteld voor schade die iemand lijdt door gebreken aan uw areaal. Vaak kampt u met dalende budgetten en toenemende onderhoudskosten, gecombineerd met hoge eisen van de gebruikers. Met asset management blijft u binnen het budget, maar kunt u toch een optimaal onderhoudsprogramma opstellen, waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn.  


Geïnteresseerd?

Bel 0592-863920 of vul het contactformulier in.